Công nghệ

Cách mạng Công nghiệp thế hệ thứ tư

04 THÁNG 7 , 2018

 Sản xuất chuyển từ mô hình tập trung sang "phi tập trung", đảo ngược hoàn toàn truyền thống