Công nghệ

Đô thị thông minh: mô hình hướng tới nhân dân

04 THÁNG 7 , 2018

 Các góc nhìn khác nhau về các khía cạnh phục vụ đông đảo quần chúng trong đô thị