Nổi bật

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CP ĐTXD 319 MIỀN NAM

09 THÁNG 5 , 2019

    Sáng ngày 08/5/2019 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

    Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng; Các đồng chí đại biểu, chỉ huy các Phòng chức năng, cơ quan Tổng Công ty 319, đại biểu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á là cổ đông chiến lược và các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

     Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo kết quả  SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng năm 2019; Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, phương hướng năm 2019; Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán); Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2019; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Ông Quang Học Quảng - Cổ đông chiến lược phát biểu thảo luận tại Đại hội 

Các cổ đông tham gia phát biểu thảo luận

     Sau khi cổ phần hóa, Công ty đã tiếp tục tập trung, duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với Công ty Cổ phần, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng tập trung ổn định tổ chức, biên chế đơn vị theo đúng mô hình quản lý, gắn tăng trưởng với năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đến dự và phát biểu tại Đại hội

     Qua hơn 15 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đây thực sự là bước ngoặt hết sức quan trọng, mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới cho Công ty. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, Chỉ huy đơn vị cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn tràn đầy năng lực, nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Đại tá Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của Chi ủy, Chi bộ, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an toàn để phấn đấu xây dựng đơn vị phát triển bền vững./. 

Bài và ảnh: 4/QNCN Lê Hoàng Phong – Phụ trách Phòng TCHC